คุยได้... คุยดี... คุยตรงนี้ไม่มีเบื่อ!! "กระปุกชวนคุย" เอาใจคนช่างเม้าท์
นำเสนอเรื่องราวชวนสงสัยคาใจใครหลายๆ คน ทั้งเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์บ้านเมือง
เรื่องใกล้ตัว และเรื่องของหัวใจ มาชวนคุยกันแบบสบายๆ สไตล์คนกันเอง

ว่าแล้ว... เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีประเด็นไหนน่าสนใจ สะกิดต่อมน้ำลายคนช่างเม้าท์กันบ้างนะ...
$sql
\n"); $TotalRecordCount= mysql_result($Query,0,"num"); if($TotalRecordCount>$PageSize) { $NoOfPage= ceil($TotalRecordCount/$PageSize); } else { $NoOfPage=1; } # Recover page show into range ######################### if($PageShow>$NoOfPage) { $PageShow=$NoOfPage; } # Select only paging range ######################### $RecordStart = ($PageShow-1)*$PageSize; $sql = "SELECT ".$myModule_Table."_ID , ".$myModule_Table."_Subject , ".$myModule_Table."_Title , ".$myModule_Table."_Link , ".$myModule_Table."_ThumbnailPicture , ".$myModule_Table."_ShowIconHot , ".$myModule_Table."_FaqIconHot , ".$myModule_Table."_ShowIconNew , ".$myModule_Table."_FaqIconNew , ".$myModule_Table."_CreateDate FROM ".$myModule_Table." WHERE ".$where.$myModule_Table."_Status = 'Enable' Order by ".$myModule_Table."_ID DESC LIMIT $RecordStart , $PageSize"; $Query=MYSQL_DB_QUERY($System_DataBase_Name,$sql) OR DIE("Error: เกิดความผิดพลาด
$sql
\n"); $RecordCount = mysql_num_rows($Query); ?> 0) { while($index<$RecordCount+1) { $Row=MYSQL_FETCH_ARRAY($Query); $Link=""; $picture ="http://www.kapook.com/imageskapook/kapooktalk/thumbnail/".$Row[$myModule_Table."_ThumbnailPicture"]; ### Show Icon #### $picturehot = "http://my.kapook.com/".substr($Row[$myModule_Table."_ShowIconHot"],9); $iconnew = (substr($Row[$myModule_Table."_CreateDate"],0,10) ==date("Y-m-d") ? "\"\"":""); $iconhot = ($Row[$myModule_Table."_ShowIconHot"] != "" ? " \"\"":"" ); $icon =($iconnew != "" && $iconhot == "" ? $iconnew : $iconhot); ### Show Icon #### ?> "; $n=0; } else if ($index == $RecordCount) { $a=2 - $mod_n; for ($j=0;$j<$a;$j++) { echo ''; } echo ""; $n=0; } $index++; } } else { echo "
ไม่พบข้อมูล

";} ?>

 
ส่งต่อ    แสดงความเห็น
 

1 && $PageShow<=$NoOfPage) { $prevpage = $PageShow-1; $link = "\t <<Previous\n"; } if($PageShow != $NoOfPage) { $nextpage = $PageShow+1; } // วนลูปแสดงเลขหน้าทั้งหมด for($i=1 ; $i< $PageShow ; $i++) { $link .= "\t $i \n"; } $link .= "\t$PageShow \n"; for($i=$PageShow+1 ; $i<=$NoOfPage ; $i++) { $link .= "\t $i "; } if (($PageShow!=$NoOfPage) && ($NoOfPage != 0 )){ $nextShowPage = $PageShow+1; $link .= "\tNext>>\n"; } $link .= "    "; echo $link; ?>
$sql
\n"); while($RowHot = mysql_fetch_array($QueryHot)) { $Link=""; $picture ="http://my.kapook.com/imageskapook/kapooktalk/thumbnail/".$RowHot[$myModule_Table."_ThumbnailPicture"]; ?> $sql
\n"); while($Row2 = mysql_fetch_array($Query2)) { $Link="
"; $bg= ($bg=="#EFFAFF"?"#EFFAFF":""); ?>