พบกับภาพแฟชั่นสุดสวยจากนิตยสารชั้นนำของประเทศไทย ที่ Kapook.com ภูมิใจนำเสนอ พร้อมให้เพื่อนๆ เก็บไว้โชว์เป็นภาพวอลเปเปอร์เจ๋ง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบส่วนตั๊ว...ส่วนตัว กันที่นี่เลยค่า.

ทีมงาน kapook.com
 
 
$sql
\n"); //$TotalRecordCount=MYSQL_NUMROWS($Query); $TotalRecordCount= mysql_result($Query,0,"num"); if($TotalRecordCount>$PageSize) { $NoOfPage= ceil($TotalRecordCount/$PageSize); } else { $NoOfPage=1; } # Recover page show into range ######################### if($PageShow>$NoOfPage) { $PageShow=$NoOfPage; } # Select only paging range ######################### $RecordStart = ($PageShow-1)*$PageSize; $sql .=" LIMIT $RecordStart , $PageSize "; $Query=MYSQL_DB_QUERY($System_DataBase_Name,sprintf($sql," * ")) OR DIE("Error: เกิดความผิดพลาด
$sql
\n"); if ($RecordCount=MYSQL_NUMROWS($Query) > 0 ) { $indexnew=1; while ($Row=MYSQL_FETCH_ARRAY($Query)) { $sql = "SELECT ".$myModule_Table_Book."_ID ,".$myModule_Table_Book."_Name FROM ".$myModule_Table_Book." where ".$myModule_Table_Book."_ModuleKey = 'book' and ".$myModule_Table_Book."_ID = '".$Row[$myModule_Table."_BookName"]."'"; $QueryBook=MYSQL_DB_QUERY($System_DataBase_Name,$sql) OR DIE("Error: เกิดความผิดพลาด
$sql
\n"); $RowBook=MYSQL_FETCH_ARRAY($QueryBook); $name=$RowBook[$myModule_Table_Book."_Name"]; $thumbnail=substr($myModule_Path_ThumbnailPicture."/".$Row[$myModule_Table."_ThumbnailFile"],6); $BookName=($Row[$myModule_Table."_BookName"] == $RowBook[$myModule_Table_Book."_ID"]?"$name":""); $BookNo=$Row[$myModule_Table."_BookNo"]; $ColorBook=$Row[$myModule_Table."_ColorBook"]; $Title=$Row[$myModule_Table."_Title"]; $linkpage=genNevigatorLink(); if (substr($Row[$myModule_Table."_Link"],7) =="") { $link="detail.php?id=".$Row[$myModule_Table."_ID"] ."&key=".$SystemModuleKey; } else { $link=$Row[$myModule_Table."_Link"]; } ?>
นิตยสาร :   999) { ?>
พบกับ :

กลับหน้าแรก
 ดูย้อนหลัง
$sql
\n"); $RowHot=MYSQL_FETCH_ARRAY($QueryHot); $Picture=substr($myModule_Path_Picture."/".$RowHot[$myModule_Table."_PictureFile"],6); $Html=substr($myModule_Path_HTMLFiles."/".$RowHot[$myModule_Table."_HTMLFileName"],6); $htmlcontent=getTemplate($Html); if (substr($RowHot[$myModule_Table."_Link"],7) =="") { $link="detail.php?id=".$RowHot[$myModule_Table."_ID"] ."&key=".$SystemModuleKey; } else { $link=$RowHot[$myModule_Table."_Link"]; } ?>

 
$sql
\n"); ?> $sql
\n"); ?>